1. Sekretess i ett ögonkast

Allmän information

Följande anteckningar ger en enkel översikt över vad som händer med din personliga information när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är all information som personligen identifierar dig. Detaljerad information om dataskydd finns i vår sekretesspolicy.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?
Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Anmärkning om det ansvariga organet" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in ​​dina uppgifter?
Dina uppgifter kommer att samlas in å ena sidan genom att berätta detta. Detta kan vara z. Du kan till exempel hantera data som du anger i en kontaktformulär.
Övriga uppgifter samlas in automatiskt eller med ditt samtycke av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid
av sidvyn). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?
En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Övrig
Data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?
Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina uppgifter
för att få lagrade personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse resp
att begära radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling,
du kan återkalla detta samtycke när som helst för framtiden. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter.
Du har också rätt att klaga hos den behöriga tillsynsmyndigheten.
Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om dataskydd.

Analysverktyg och tredjepartsverktyg

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Det händer tidigare
speciellt med så kallade analysprogram.
Detaljerad information om dessa analysprogram finns i det följande
Integritetspolicy

3. Allmän information och obligatorisk information

integritet

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser
denna integritetspolicy.

Om du använder denna webbplats kommer olika personuppgifter att samlas in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Observera att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifterna från tredje parts tillgång är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Gå till Kogge Gastro GmbH
Wokrenter Strasse 27
D 18055 Rostock

Telefon: + 49 381 493 449 3
E-post: kontakt@zur-kogge.de

Ansvarig organ är den fysiska eller juridiska personen som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du hävdar en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer uppgifterna att raderas när dessa skäl har upphört att existera.

Information om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder bland annat verktyg från företag baserade i USA eller andra tredjeländer som inte är säkra enligt dataskyddslagstiftningen. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att i dessa länder kan ingen dataskyddsnivå jämförbar med den i EU garanteras.
Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna över personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Många databehandling är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten i den databehandling som utförts före återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot
Direktpost (artikel 21 i GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR NÄR SOM HELST, AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION, RÄTT MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
ATT PROTESTERA; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ KAN FINNAS I DENNA DATASEkretesspolicy. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN BEVISA OMFATTANDE SKÄL TILL BEHANDLING SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLING ÄR FÖR ATT GENOMFÖRA, UTÖVERA, UTÖVERA, UTÖVERA 21C. ) GDPR).

OM DIN PERSONLIGA DATA BEHANDLAS FÖR ATT ANVÄNDA DIREKT ANNONSERING, HAR DU rätten att introducera något tävlande mot bearbetning av dig av personuppgifter för syftet med sådan reklam; DETTA ÄR Också för profilering, om det är relaterat till sådan direkt reklam. OM DU Tävlar ANVÄNDS DIN PERSONLIGA DATA INTE FÖR SYNPUNKTERNA MED DIREKT ANNONSERING (KONTROLLERA MED ARTIKEL 21 PARA 2 DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som berörs rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga åtgärder

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att ske i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering för säkerhetsändamål och för att skydda överföring av känsligt innehåll, till exempel beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. En krypterad anslutning indikeras av webbläsarens adressfält som ändras från "http: //" till "https: //" och låsikonen i din webbläsarfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningar på denna webbplats

Om det finns en skyldighet att skicka oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogirotillstånd) efter ingående av ett avgiftsbaserat avtal, krävs dessa uppgifter för betalningshantering.
Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa / MasterCard, autogirering) görs exklusivt via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och med låssymbolen i din webbläsarrad.

Vid krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du inte skickar till oss inte läsas av tredje part.

Information, avbokning och rättelse

Inom ramen för tillämpliga lagar har du rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen och, om det behövs, rätt att korrigera eller radera dessa uppgifter. Du kan när som helst kontakta oss om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du kan när som helst kontakta oss för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

  • Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer är inte tillägnad personer som är dömda. Daten bestreiten, finns i den här regeln. Für die Dauer der Prüfung von Sie das Recht, Die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter är olaglig kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
  • Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr benötigen, Sie sie jedoch zur Ausübung, Verteidigung oder Geltendmachung von Rechtsansprüchen benötigen, haben Sie das Recht, statt der Löschung die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
  • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 (1) GDPR, måste dina och våra intressen vägas. Så länge det inte är klart vems intressen som råder har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten - von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Personen oder Gründen eines wichtigen öffentlichen Intressen der Europäischen Union eller eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.

Motstånd mot reklam e-post

Användningen av publiceras under avtryck skyldighet att skicka oönskad reklam och informationsmaterial härmed avvisas. Operatörerna av platserna uttryckligen rättsliga åtgärder i händelse av oönskad reklam information, såsom spam e-post.